บริการและโซลูชั่นส์

โซลูชั่นส์และผลิตภัณฑ์ของเรา

การผลิต

 • Production Forecast
 • Process Manufacturing
 • Discrete Manufacturing
 • Scheduling
 • Production Result
 • Costing

การบัญชี / ซัพพลายเชน (SCM)

 • Financial Accounting
 • Management Accounting
 • Sales Management
 • IFRS16(TFRS16)

โลจิสติกส์คลังสินค้า

 • Inventory Management
 • Warehouse Management
 • Goods Handling

การเงิน

 • Loan Management
 • Financial Market Management
 • Risk Management
 • Transaction Banking
 • IFRS16(TFRS16)

ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า / ระบบสนับสนุนการขาย

 • Customer Relationship Management
 • Sales Force Automation

ทั่วไป

 • Human Resources
 • Budget Management
 • Approval Workflow
 • Expense
 • Payment
 • Procurement