บริการและโซลูชั่นส์

โซลูชั่นส์และผลิตภัณฑ์ของเรา

การผลิต

 • Production Forecast
 • Process Manufacturing
 • Discrete Manufacturing
 • Scheduling
 • Production Result
 • Costing

การบัญชี / ซัพพลายเชน (SCM)

 • Financial Accounting
 • Management Accounting
 • Sales Management
 • IFRS16(TFRS16)

Manufacturing Execution System (MES)

 • Work Order and Production Instruction
 • Staff Management
 • Product Quality Control
 • Process Control (process quality control)
 • Product Tracking and Product System Management
 • Performance Management

การเงิน

 • Loan Management
 • Financial Market Management
 • Risk Management
 • Transaction Banking
 • IFRS16(TFRS16)

ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า / ระบบสนับสนุนการขาย

 • Customer Relationship Management
 • Sales Force Automation

ทั่วไป

 • Human Resources
 • Budget Management
 • Approval Workflow
 • Expense
 • Payment
 • Procurement

IT Infrastructure Development Support

 • Cloud Migration
 • Network Infrastructure Setup
 • Infrastructure Security Assessment and Countermeasures

Digital Transformation Support

 • Factory System Assessment
 • Utilizing IoT (RFID, QR codes, sensors, cameras)
 • Smart Factory (AI image recognition, mobile utilization)