ประกาศระเบียบ
การคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว GDPR (“ประกาศ”) นี้มีผลบังคับใช้กับการรวบรวม การใช้ การแบ่งปันและการประมวลผลอื่นๆ (“กระบวนการ” หรือ “การประมวลผล”) ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่อยู่ในเขตสหภาพยุโรป (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)


1. ประเภทของข้อมูลที่เราประมวลผล

บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด ประมวลผลข้อมูลประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ :

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาประเภทต่อไปนี้ :

บุคลากรของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เช่น ลูกค้าปัจจุบันหรือในอนาคต ผู้ให้บริการและผู้ขาย นักลงทุน ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมโอนมาให้เราสำหรับบริการประมวลผลของเราในนามของผู้ควบคุม


2. วัตถุประสงค์และพื้นฐานทางกฎหมายในการดำเนินการ
เจ้าของข้อมูล วัตถุประสงค์และพื้นฐานทางกฎหมาย
บุคลากรของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา การตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา: บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด มีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการติดตามลูกค้าที่คาดหวัง ซึ่งได้ให้ข้อมูลการติดต่อกับ บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด และในการอัปเดตเกี่ยวกับการพัฒนาและกิจกรรมใหม่ๆ การดำเนินการและการปฏิบัติตามสัญญา: บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด มีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นในการเจรจาเงื่อนไขของสัญญากับคู่ค้าทางธุรกิจและเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้สัญญาดังกล่าว
นักลงทุน การสื่อสารข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ (IR):บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักลงทุนที่มีอยู่หรือในอนาคตตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อการติดต่อ
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่น จำกัด ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดผลผู้เข้าชมเว็บไซต์และปรับปรุง และเพื่อการตลาดของบริการของเรา ตามความยินยอมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่คุกกี้รวบรวม ได้แก่ ที่อยู่ IP ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ประเภทและภาษาของเบราว์เซอร์ หน้าที่เข้าชมและระยะเวลาที่เข้าชมและเมตริกอื่น ๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา
บุคคลทั่วไป ความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด มีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการเก็บบันทึกการเข้าถึงระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกของคุณเพื่อรักษาและปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูลของเราและเพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

3. ประเภทของผู้รับ

บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้รับต่อไปนี้ :

  • ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด
  • ลูกค้าที่ใช้บริการของพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ของ บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด เช่น ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม
  • ที่ปรึกษาภายนอก เช่น ทนายความ นักบัญชีและที่ปรึกษาด้านภาษี (“ที่ปรึกษา”) ของ บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด
  • บริษัท ในเครือของ บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ และที่ปรึกษา และผู้รับเหมาช่วงซึ่ง บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด จำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวและ
  • พันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ที่ บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด ต้องการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลอาจอยู่ในประเทศและพื้นที่นอกเขตสหภาพยุโรป (“ประเทศที่สาม”) ซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่ให้การปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกับกฎหมายของประเทศบ้านเกิดของบุคคลนั้น ๆ ในกรณีเช่นนี้ บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายเท่านั้น จากนั้นจะมีผลบังคับใช้ เช่น เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณหรือเมื่อนำข้อกำหนดมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลมาใช้ / ข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป


4. ระยะเวลาเก็บรักษา

บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นหรือตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้น บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด จะพยายามลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยเร็วที่สุดเมื่อการเก็บรักษาดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมหรือประมวลผลอีกต่อไป โดยการเก็บรักษาดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้หรือ สำหรับการใช้สิทธิหรือการต่อสู้คดีของ บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด


5. สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

บุคคลธรรมดาอาจ :

  • ร้องขอการเข้าถึง แก้ไขและ / หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา
  • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา
  • จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ
  • ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลหรือส่งสำเนาไปยังผู้ควบคุมรายอื่นในรูปแบบที่มีโครงสร้างใช้กันทั่วไปและรูปแบบที่เครื่องจักรอ่านได้ภายใต้สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

บุคคลธรรมดาอาจคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด ในกรณีดังกล่าว บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด จะหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน

เว้นแต่บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด สามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุผลการลบล้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่เหมาะสมสำหรับการประมวลผลดังกล่าว นอกจากนี้บุคคลธรรมดายังมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงได้ตลอดเวลาซึ่งในกรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้น

ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลอยู่บนพื้นฐานของความยินยอม บุคคลธรรมดามีสิทธิที่จะถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลตามความยินยอมซึ่งดำเนินการก่อนการเพิกถอน

บุคคลธรรมดามีสิทธิยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลตาม จีดีพีอาร์ มาตราที่ 57 (1) (f)


6. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลความเป็นส่วนตัวและการติดต่อ :

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลความเป็นส่วนตัว: เคนซูเกะ ซูซูกิ

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ ข้างต้นโปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มสอบถามด้านบนหรือส่งอีเมลมาที่ contact@th.nssol.nipponsteel.com หรือเขียน ถึงเราที่

บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
Attn.: Information Security Manager.