Microsoft Dynamics 365
Business Central
(ชื่อเดิม : Microsoft Dynamics NAV)

Microsoft Dynamics 365 Business Central

โซลูชั่นการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ
สามารถติดตั้งได้ด้วยเงินลงทุนที่น้อยและใช้เวลาไม่นาน

สามารถพิสูจน์ได้
ด้วยลูกค้าจำนวนมากที่ติดตั้งระบบแล้ว

สนับสนุนได้หลากหลายกลุ่มธุรกิจ
และประเภทการทำงาน

 
ใช้งานง่าย

รายการฟังก์ชั่นของ
Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central
คือ แพคเกจ ERP สำหรับธุรกิจขนาด SMEs ใช้งานง่ายและติดตั้งได้รวดเร็วด้วยต้นทุนที่ต่ำ

Financial management
เพิ่มความคล่องตัวในการจัดการเงิน กระแสเงินสดและการจัดการสินทรัพย์ตลอดจนกระบวนการบัญชีและสร้างข้อมูล Business-intelligence